วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15

วันที่ 28 กันยายน  2554

อาจารย์ ได้สรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด ของวิชา สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยและส่งงานกลุ่มคือเกมการศึกษาเรื่อง หน่วยต่างๆ กลุ่มข้าพเจ้าหน่วยประสาทสัมผัส

-การเรียนรู้คือการปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

-สิ่งที่เหมาะสมที่สุดของพัฒนาการของเด็กคือ ของจริงเล่นได้จริงเด็กถึงจะเกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณืจริงๆ
อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้จากการเรียน สื่อ 
-ทำให้ได้รู้ถึงความหมายของสื่อ
-องค์ประกอบของสื่อ
-การประดิษฐ์สื่อประยุกต์
-การยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
-การทำงานร่วมกัน
-ความถูกต้อง เหมาะสม สำหรับเด็ก
-ความทนและความแข็งแรงของสื่อ
-เทคนิคการทำสื่อ    การผลิตสื่อจากเศษวัสดุ
-ประเภทของสื่อ  สื่อที่เหมะสมสำหรับเด็ก

สัปดาห์หน้า อาจารย์นัดสอบ ปลายภาค
 
ส่งงานเกมการศึกษา
 
 

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่14

วันที่21 กันยายน พ.ศ.2554

-ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
ในรายวิชา   การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2203)
ณ  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  (ช้น8)  วันที่21  กันยายน  พ.ศ.2554


บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่13

วันที่14กันยายน พ.ศ.2554
 
-วันนี้ได้แจกเอกสารเกมการศึกษา
อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง
และอาจาร์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่12

วันที่7กันยายน พ.ศ. 2554
-วันนี้อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและให้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4-5คน
เพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย  จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่า
แต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ หน่วยที่4หน่วยประสาทสัมผัส
และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่ม
แล้วนำไปมาส่งในคาบถัดไป
-นำหนังสือเกมการศึกษาของอาจารย์ไปถ่ายเอกสารแล้วนำไปศึกษาการทำเกมการศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่11

วันที่31  สิงหาคม  พ.ศ.2554
-วันนี้ส่งงานที่อาจารย์สั่งตั้งแต่คาบที่แล้วคือการประดิษฐ์สิ่งต่างๆจากขวดน้ำ
โดยกลุ่มละ3-4คนต่อ1ชิ้นงาน กลุ่มข้าพเจ้าทำหุ่นเล่านิทานรูปสัตว์และอาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาให้นักศึกษาฟังอย่างละเอียด
และให้นักศึกษาทำ MindMap เกี่ยวกับเกมการศึกษาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
-อาจารย์ได้สอนการทำ MindMap  ในโปรแกรม MindMapper5.0แล้วนำไปใส่ลงในบล็อคโดยบันทึกเป็ไฟล์รูปภาพ


วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554

- ทำไมต้องทำสื่อ > เพื่อรู้เทคนิคในการทำสื่อเพื่อนำไปพัฒนาในกสรสอนเด็ก
                              > ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทักษะ
                              > สิ่งที่สร้างขึ้นมา / ผลิต
                              > ของจริง / สถานการณ์จริง
 - ต้นแบบ  > เพลง
                  > นิทาน
                  > เกมการศึกษา
                  > เทคนิค > เคลื่อนไหว > เดิน > 2 มิติ , 3 มิติ
                                  > หมุน
                                  > Popup
                                  > เชื่อก
                                  > ทำภาพนูน
                                  > วัตถุเสมือน

- สื่อเป็นตัวถ่ายทอด  สื่อต้องมีโอกาสให้เด็กได้สังเกต
- สื่อต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้
- สื่อเป็นตัวถ่ายทอดความรู้และทักษะ
- อาจารย์ ยกตัวอย่างในการทำสื่อ พับ เช่น รูปสุนัข

ตัวกำกับ
 - ตัวเด็ก > แข็งแรงไหม ( ความแข็งแรงของสื่อ )
- สาระของเรื่อง > เช่น หน่วยของผลไม้ > เคลื่อนไหวและจังหวะ > เพลง ส้มโอ มังคุด ละมุด ลำใย     มะเฟือง มะไฟ ขนุน น้อยหน่า
  > จะใช้ในเหตุการณ์ไหน จังหวะไหน                                                                       
  > เสริมประสบการณ์ ของจริง นิทาน
  > คำคล้องจอง ภาพต่างๆ
- เวลา > ประหยัดเวลา
- งบประมาณ
- การเคลื่อไหวและจังหวะ
- ภาพ ( การประกอบอาหาร )
- เกมการศึกษา
- กลางแจ้ง > เครื่องเล่นสนาม เข่น ทราย , ล้อยาง > คิดออกแบบเกม > กระโดด
- ศิลปะสร้างสรรค์ > สีน้ำ , ดินน้ำมัน , สีเทียน
- เกมอิสระ > เล่นตามมุม

HomeWork

- ทำสื่อที่ทำจากขวดน้ำที่ใช้แล้ว ( ขยะจากขวดน้ำ นำมารีไชร์เคอร์ ) 4 คน ต่อ 1 ชิ้น งาน
- เด็กเรียนรู้อะไร
- วัตถุประสงค์
- วิธีทำ ( ถ่ายรูปตามลำดับขั้นตอน )
- อ่านเกมการศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554

ส่งงานทุกชิ้นที่อาจารย์มอบหมาย และที่ได้ไปอบรมณ์

งานที่ได้ส่งมีดังนี้
  
 - สมุดเล่มเล็ก
- แบบวาด
- แบบร่างป๊อปอัพ
- ที่รองตัด
 - ภาพ ปาก
 - หุ่นชัก 3 แบบ ฮิปโปร์ , กระต่าย , หมี
- ป๊อปอัพ 2 แบบ ดอกไม้
-กวาง
 - นก
  - ป้ายนิเทศ

- ให้จับกลุ่ม 4 คน เล่นเกมการศึกษาของเด็ก 6 เกม ภาพกิจกรรม

- ร่วมกันตอบคำถาม  อภิปราย ให้ความเห็น จากการเล่นเกมการศึกษา
- เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
- อ. จ๋า นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popup